Et samarbeid mot flåttbårne sykdommer

ScandTick Innovation er det største forskningsprosjektet på flått og flåttbårne sykdommer i Skandinavia. Formålet å minske forekomsten av flåttbårne infeksjoner hos mennesker og dyr i Skandinavia. Totalt 11 svenske, danske og norske partnerinstitusjoner deltar i prosjektet som har en budsjettramme på 8 788 552 Euro. Prosjektet ble ledet av Länssjukhuset Ryhov i Jönköping i Sverige og Sørlandet sykehus HF i Norge, og varte fra 1. september 2015 til og med august 2018.

Bakgrunn

Flått og flåttbårne sykdommer er et økende problem i Skandinavia, spesielt innen Öresund-Kattegatt-Skagerak (ØKS) regionen. Forskningsprosjektet ScandTick Innovation bygger videre på det foregående INTERREG ÖKS IVA prosjektet ScandTick (2012- 2014), hvor fem partnere arbeidet for å styrke forskningssamarbeidet mellom landene. I det foregående prosjektet ble diagnostiske metoder sammenlignet og evaluert, og en omfattende kartlegging av mikrober i flått ble startet.

I ScandTick Innovation skal spesialister innen veterinærmedisin, økologi, molekylærbiologi, mikrobiologi, medisin, helseøkonomi og miljømodellering arbeide videre for å redusere antall flåttbårne infeksjoner hos både mennesker og dyr. Det skal jobbes med forebyggende informasjonsarbeid, vaksineutvikling, forbedret diagnostikk og behandling av flåttbårne sykdommer hos både mennesker og dyr, samt miljømodellering med tanke på utbredelse og forekomst av flått og flåttbårne sykdommer.

I det foregående ScandTick-prosjektet ble det fokusert på skogflåttencefalitt (TBE) og borreliose som er de mest vanlige flåttbårne sykdommene hos mennesker. I ScandTick Innovation skal det også forskes på mindre kjente mikrober som Cand. Neoehrlichia, Anaplasma, Rickettsia, Bartonella og Babesia.

Foto: Per Eikeset Knudsen

KOMMUNIKASJON

I arbeidspakke 1 skal man videreutvikle samarbeidet som ble etablert i ScandTick-prosjektet, og bygge opp og etablere et varig kunnskapsnettverk for flåttbårne infeksjoner. Dette krever et multidisiplinært samarbeid innenfor tankesettet «One world – One health».

Det skal fokuseres på å øke informasjonsutbyttet mellom forskere, leger, veterinærer og rådgivende organ. Både mellom institusjoner i de respektive land men også på tvers av landegrensene.  Videre skal man utvikle informasjonsmateriell for å spre oppdatert kunnskap til et bredt publikum.

Sørlandet sykehus, Länssjukhuset Ryhov  og Region Skåne leder arbeidet i arbeidspakke 1.

PROSJEKTLEDELSE

I arbeidspakke 2 skal det jobbes med integrert styring og koordinering av Scandtick Innovation. Koordinering av arbeidet i de fem arbeidspakkene er viktig for å sikre en god fremdrift i forhold til prosjektets aktiviteter og målsetninger.

Länssjukhuset Ryhov, Sørlandet sykehus og Danmarks Tekniske Universitet leder arbeideidet i arbeidspakke 2.

INTERREGIONAL BEREDSKAP OG HÅNDTERING AV FLÅTTBÅRNE INFEKSJONER

I arbeidspakke 3 skal man jobbe for å utvikle antivirale legemidler, ny vaksine mot anaplasmose og TBE.

I det foregående ScandTick-prosjektet ble det gjort en sammenligningsstudie av de diagnostiske testene for skogflåttencefalitt (TBE) og borreliose som brukes ved sykehus og forskningsinstitusjoner i Öresund-Kattegatt-Skagerak (ØKS) regionen .

Dette arbeidet skal videreføres, og man skal i tilegg jobbe for å utvikle diagnostiske metoder som mangler i dag. For eksempel tester for mindre kjente flåttbårne mikrober. Man skal også jobbe for å forbedre epidemiologisk overvåking og innføring av like kriterier for rapportering av sykdom i Norge, Sverige og Danmark.

«ONE HEALTH» – MENNESKER, DYR OG MILJØ

«One health» er en felles innsats på lokalt, nasjonalt og globalt nivå for å oppnå optimal helse og velvære for både mennesker, dyr og miljø.

Fokus for arbeidspakke 4 er å fastslå utbredelsen og spredningen av flått, flåttbårne mikrober og flåttbårne infeksjoner hos mennesker og dyr. Målet er å gjøre risikoanalyser i hele ØKS-regionen for å forebygge smitte,  og for å kunne optimalisere vaksineanbefalinger.

Det skal også gjennomføres en spørreundersøkelse i regionen for å kartlegge bekymringer, kunnskap og holdninger blant folk flest. Denne informasjonen vil blant annet benyttes for utvikling av informasjonsmateriell.

MODELLERING OG KARTLEGGING AV FLÅTT, FLÅTTBÅRNE MIKROBER, HUMANE INFEKSJONER OG RISIKO.

I arbeidspakke 5 skal man analysere forholdet mellom forekomsten av flått, flåttbårne mikrober, sykdom og miljø- og klimafaktorer.

Det skal utvikles statistiske modeller for å beregne risiko for flått og flåttbårne sykdommer i Interreg-regionen basert på informasjon fra satellittbilder klima-databaser. På sikt skal modellene kunne brukes som beslutningsstøtteverktøy, blant annet med tanke på vaksinasjonsanbefalinger.