Ett skandinaviskt samarbete mot fästingburna infektioner

ScandTick Innovation är ett av de största forskningsprojekten om fästingar och fästingburna sjukdomar inom denna region i Skandinavien. Det övergripande syftet är att minska förekomsten av fästingrelaterade infektioner hos människor och djur i Skandinavien. Vidare syftar projektet till att ta fram bättre redskap för diagnostik, behandling och förebyggande åtgärder avseende fästingburna infektioner. I projektet deltar 11 svenska, danska och norska parter som tillsammans har en budget på 8 788 552 Euro. Projektet leds av Region Jönköpings län, närmare bestämt av Futurum – Akademin för hälsa och vård. Sørlandets sykehus HF, Kristiansand, är norsk projekteier. Projektet sträcker sig från den 1 september 2015 till den 31 augusti 2018.

Bakgrund

Fästingar och fästingburna infektioner är ett ökande problem i Skandinavien, speciellt inom Öresund, Kattegatt och Skagerak-(ÖKS) regionen. Projektet ScandTick Innovation bygger vidare på det föregående Interreg ÖKS IVA-projektet ScandTick ”012-2014) där fem parter arbetade för att stärka samarbetet och integrationen mellan länderna. I det föregående projektet blev diagnostiska metoder jämförda och utvärderade, och en omfattande kartläggning av mikrober i fästingar utfördes.

I ScandTick Innovation ska specialister inom medicin, veterinärmedicin, molekylärbiologi, mikrobiologi, ekologi, hälsoekonomi och miljömodellering arbeta för att reducera antalet fästingburna infektioner hos både människor och djur. Samarbetet ska leda till förebyggande informationsåtgärder, vaccinutveckling hos människor såväl som djur, förbättrad diagnostik och behandling av fästingburna infektioner hos människor och djur och miljömodellering med tanke på utbredning och förekomst av fästingar och fästingburna infektioner.

I det föregående ScandTick-projektet fokuserades det på fästingburen hjärninflammation (TBE) och borrelios som är de vanligaste fästingburna sjukdomarna hos människor. I ScandTick Innovation ska det också arbetas med mindre kända mikrober som Cand. Neoehrlichia, Anaplasma, Rickettsia, Bartonella och Babesia.

Arbetet inom ScandTick innovation är uppdelat inom fem aktiviteter: 1. Kommunikation, 2. Projektledning, 3. Interregional beredskap och hantering av fästingburna infektioner, 4. «One health» – människor, djur och miljö, 5. Modellering och kartläggning av fästingar, fästingburna mikrober, infektioner hos människor och risker.

Foto: Per Eikeset Knudsen

Kommunikation

Inom aktivitet ett, kommunikation, ska det samarbete som utvecklades i det föregående ScandTick-projektet vidareutvecklas och ett varaktigt kunskapsnätverk för fästingburna infektioner etableras, vilket kräver ett multidisciplinärt samarbete inom ramarna för «One world – One health».

Kommunikationen ska fokusera på att öka informationsutbytet mellan forskare, läkare, veterinärer  och rådgivande organ, såväl mellan institutioner  som över landsgränserna. Vidare ska informationsmaterial utvecklas för att sprida aktuell kunskap till flera olika målgrupper. Sørlandets sykehus, Futurum – akademin för hälsa och vård vid Region Jönköpings län, och Region Skåne leder arbetet i Aktivitet 1.

Projektledning

Aktivitet 2 fokuserar på projektledning; integrerad styrning och koordinering av ScandTick Innovation. Koordinering av de fem aktiviteterna är viktig för att säkra en god progression i förhållande till projektets aktiviteter och målsättningar. Futurum – akademin för hälsa och vård, Region Jönköpings län, Sørlandet sykehus og Danmarks Tekniske Universitet leder arbetet i aktivitet

Interregional beredskap och hantering av fästingburna infektioner

I aktivitet tre ska antivirala läkemedel samt  vaccin mot Anaplasma och TBE-virus utvecklas.

I det föregående ScandTick-projektet gjordes en jämförande studie av de diagnostiska testerna för TBEV och Borrelia som används inom hälso- och sjukvården i ÖKS-regionen. Detta arbete ska vidareutvecklas och man ska dessutom arbeta för  att ta fram diagnostiska metoder som saknas idag, t ex tester för mindre kända fästingburna mikrober. Den epidemiologiska bevakningen och införandet av samma kriterier för rapportering av sjukdom i Sverige, Norge och Danmark.

«ONE HEALTH» – människor, djur och miljö

One health är en gemensam insats på lokal, nationell och global nivå för att uppnå maximal hälsa, välbefinnande och välfärd för både människor, djur och miljö. Fokus på aktivitet 4 är att fastslå utbredning och spridning av fästingar och fästingburna mikrober och infektioner hos människor och djur. Målet är att göra riskanalyser i hela ÖKS-regionen för att förebygga smitta och för att kunna optimera vaccinrekommendationer. Det ska också genomföras en enkätundersökning för att kartlägga problem, kunskap och åsikter bland medborgarna inom regionen. Denna information ska användas till utveckling av optimerat informationsmaterial.

Modellering och kartläggning av fästingar, fästingburna mikrober, infektioner hos människor och risker.

Inom aktivitet fem ska förhållandet mellan förekomsten av fästingar, fästingburna mikrober, sjukdom och miljömässiga faktorer analyseras.

Statistiska modeller ska utvecklas för att beräkna risk för fästingar och fästingburna infektioner i ÖKS-området, detta baserat på information från satellitbilder från klimatdatabaser. På sikt ska modellerna kunna användas som beslutsstöd gällande fästingburna infektioner, bland annat för vaccinationsrekommendationer.