Malin lager Scandtick Innovation

Malin Lager

Biomedicinsk analytiker

Namn och titel?

Malin Lager, Biomedicinsk analytiker vid utvecklingsenheten, Laboratoriemedicin, Länssjukhuset Ryhov samt doktorand vid Linköpings universitet.

Vad handlar din forskning om?

Min forskning fokuserar på frågeställningar kring laboratoriediagnostik av borreliainfektioner    t ex på hur väl olika metoder för påvisning av Borrelia-bakteriens arvsmassa överensstämmer mellan olika sjukhus och hur de kan förbättras.

Hur kan forskningen vara till nytta för medborgaren?

I dagsläget ställs diagnosen borrelios med stöd av patientens sjukdomshistoria och symtom tillsammans med undersöknings- och laboratoriefynd. En snabb och pålitlig metod för påvisning av Borrelia är viktig för att fastställa diagnos i ett tidigt skede av infektionen, så att passande behandling kan påbörjas. En tidigt insatt behandling är förknippad med snabbt tillfrisknande, minskat lidande för den drabbade samt ekonomisk besparing för vården[14]. Detta är till stor nytta för befolkningen, då rätt diagnos och behandling givetvis är av högsta prioritet för alla som drabbas av en borreliainfektion.

Vad gör du just nu?

Just nu håller jag på att sammanställa resultaten från en studie där vi jämfört sex olika molekylärbiologiska metoder för påvisning av Borrelia-bakteriens arvsmassa. Studien utförs inom ramen för ScandTick och ScandTick Innovation, vilket är ett gränsöverskridande Interreg projekt där forskare från Sverige, Norge och Danmark tillsammans arbetar med det växande problemet kring fästingar och fästingburna infektioner.

Varför är du intresserad av fästingrelaterade infektioner?

Sjukdomar orsakade av bakterier och virus kopplade till fästingen är vanligt förekommande i dagens samhälle och många patienter får svåra och långdragna symtom. Genom snabb och tillförlitlig diagnostik kan patienten få rätt behandling, vilket förkortar lidandet. I dagsläget skiljer sig diagnostiken åt mellan olika sjukhus, både nationellt och internationellt, och det är därför av stor betydelse att jämföra de olika metoderna, för att försäkra sig om att den drabbade patienten får likvärdig bedömning av sitt sjukdomstillstånd oavsett var patienten söker vård.

Varför började du forska?

Jag är ganska nyfiken av mig och forskning har alltid lockat. Sedan flera år tillbaka har jag varit verksam inom olika fästingrelaterade projekt och nyfikenheten kring fästingens samspel mellan miljö, värddjur och bakterier har ökat och ökar hela tiden.  Fästingforskning bedrivs inom flera yrkeskategorier såsom biologer, veterinärer och läkare, vilket tilltalar mig mycket. Genom att samarbeta över yrkesgränserna kan vi få en mer heltäckande bild av problematiken kring fästingar och fästingburna infektioner och tillsammans arbeta för en djupare förståelse.

Vad gör du på fritiden?

Min fritid spenderar jag tillsammans med familj och vänner, på gymmet eller i löparspåret.